Zgodnie z §7 pkt. 4 załącznika nr 2 do uchwały nr XX/168/2020 Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 21 września 2020 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury (Dz.
Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 5926 ze zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w
Wietrzychowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  pracy.
Nazwa i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach.
Określenie stanowiska: Zastępca Dyrektora GCK w Wietrzychowicach.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę.
1. Wymagania niezbędne:

 • a) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
 • szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki humanistyczne, bibliotekarstwo,
 • pedagogika,
 • b) staż pracy 3 lata,
 • c) ogólna wiedza z zakresu literatury,
 • d) umiejętność współpracy ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, klubami.

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) uzdolnienia np. manualne ,muzyczne, organizatorskie, plastyczne i  inne,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą ,dorosłymi
 • b) znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalną  –
 • rekreacyjną,
 • c) uzdolnienia np. manualne ,muzyczne, organizatorskie, plastyczne i  inne,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą ,dorosłymi
 • d) umiejętność organizowania i współorganizowania  imprez,
 • e) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • f) zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 • g) odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • h) dobra umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych
 • i audiowizualnych,
 • i) dyspozycyjność,
 • j) wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • k) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych,
 • l) chęć podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • m) prawo jazdy kat B.

3. Główne obowiązki:

 • a) Kierowanie pionem bibliotecznym,
 • a) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy,
 • spotkania, pogadanki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe, itp.,
 • b) wypożyczenia elektroniczne,
 • c) współpraca środowiskowa /współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.
 • d) indywidualne doradztwo w zakresie doboru literatury,
 • e) dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
 • f) inne prace wynikające z zakresu działalności Biblioteki w Wietrzychowicach.

4. Wymagane dokumenty:

 • a) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • b) podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy,
 • c) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich
 • odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość,
 • data i podpis),
 • d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich
 • odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość,
 • data i podpis),
 • e) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
 • f) oświadczenie o chęci podjęcia nauki w kierunku bibliotekarskim,
 • g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice , w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy dyrektora GCK” w godzinach pracy GCK
 • Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 22 lutego 2021 r. do godz.10.00.

Kontakt telefoniczny: 661 931 183
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA (!)
Aplikacje , które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy załączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory tych dokumentów stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do ogłoszenia.

Dyrektor GCK w Wietrzychowicach
Jadwiga Gorla
Wietrzychowice, 12.II.2021 r.