page-header

Deklaracja dostępności

GCK w Wietrzychowicach

Wstęp deklaracji:

Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Treść deklaracji:

Poniższa deklaracja stanowi orzeczenie o stopniu dostępności cyfrowej witryny internetowej https://gckwietrzychowice.pl/ które sporządzono na podstawie samooceny.

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu,
 • większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją,

Wyłączenia:

 • Mapy (wykluczone z dostępności).

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami),
 • opcja podkreślenia wszystkich linków,
 • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem,
 • opcją włączenia wyświetlania kolorów w trybie Negatyw

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 20.12.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 20.12.2021

Skróty klawiszowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jolanta Kabat-Kozińska

e-mail: gck.wicedyrektor@wietrzychowice.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 146418069.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego elementu. Może także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa)

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym kiedy realizacji żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli działania podmiotu publicznego nie będą zadowalające, wnoszący żądanie może zgłosić skargę do podmiotu publicznego. Jeżeli wnoszący żądanie nadal będzie mieć uwagi do działań podmiotu publicznego związanych z dostępnością cyfrową może zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach

Do pomieszczeń zajmowanych przez GCK w Wietrzychowicach (mieszczących się na parterze budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach), 33-270 Wietrzychowice 19 prowadzą dwa wejścia. Wejście po schodach od strony drogi powiatowej oraz wejście od strony zachodniej (naprzeciw sklepu), które jest wyposażone w podjazd dla wózków zlokalizowany przy schodach. Drzwi do wejścia otwierają się automatycznie.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.
Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum trzy dni przed planowaną wizytą.

Budynek Biblioteki w Wietrzychowicach

Do budynku prowadzi 1 wejście od drogi powiatowej, które nie jest wyposażone w podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się do wewnątrz budynku.
Budynek, w którym funkcjonuje biblioteka znajduje się na parterze.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biblioteki.
Nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
W pomieszczeniach nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka w Jadownikach Mokrych

Do budynku prowadzi 1 wejście od drogi powiatowej, które jest wyposażone w podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku.
Wydzielona część budynku, w której funkcjonuje biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biblioteki.
Nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
W pomieszczeniach nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne:
Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Powrót do góry strony