Drodzy mieszkańcy i goście miłośnicy tej pięknej imprezy już za niedługo 18 czerwca 2022 odbędzie się bieg z okazji VIII Memoriału Pułkownika Władysława Kabata.

Zachęcamy wszystkich miłośników zdrowego stylu życia na wzięcie udziału w tej niezwykłej imprezie uczczenia pamięci naszego bohatera.

Zachęcamy młodzież szkolną do lat 15 do biegu na dystans 2000 m oraz w kategorii OPEN na dystans 4000 m.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są medale, koszulki oraz posiłek

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie :

kom.661931183,

kom.517639372.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN BIEGU

VIII Memoriał Pułkownika Władysława Kabata w Miechowicach Małych. CEL IMPREZY: popularyzacja biegów jako forma rekreacji. – rozwijanie zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci, – propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej; – popularyzacja nordic walking jako aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich; – promocja Gminy Wietrzychowice; TERMIN: VIII Memoriał Pułkownika Władysława Kabata – odbędzie się w dniu 18 czerwca 2022 r. MIEJSCE :Miechowice Małe przy altanie obok stawu, . ORGANIZATORZY : Wójt Gminy Wietrzychowice , Stowarzyszenie Miechowice Małe oraz Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach,

PROGRAM WYDARZENIA :

godz.15.00- Wydawanie numerów startowych biegaczom, zapisy w biurze zawodów przy Domu Ludowym Miechowice Małe.

godz16.00- Zawody biegowe, start przy Domu Ludowym

godz.17.30-złożenie kwiatów przy tablicy i popiersiu Władysława Kabata

– pokazy strzeleckie

– wspomnienia o II wojnie światowej

– strzelectwo z urządzenia pneumatycznego do tarczy replika thomson.

STOISKA- z replikami zbrojnymi żołnierzy

-dla dzieci z zabawkami

-z posiłkami dla biegaczy

– Stowarzyszenia Miechowice Małe

ATRAKCJE- musztra z replikami karabinów

– dmuchańce dla dzieci

– wystawa motorów

Godz.19.00- Zabawa taneczna

każdy uczestnik otrzyma medal na mecie

Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnik zawodów bierze w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Uczestnikiem Memoriału może być wyłącznie osoba, która jest zdrowa, nie ma kaszlu, kataru, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niej żadne inne niepokojące objawy chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni.

Uczestnik Memoriału, jak i osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe nie mogą być objęte kwarantanną.

Po przekroczeniu linii mety, uczestnik biegu powinien w miarę możliwości jak najszybciej opuścić strefę START/META.

Zawodnicy, przed pobraniem pakietu startowego w biurze zawodów, mogą być wyrywkowo wytypowani do bezdotykowego pomiaru temperatury. Zawodnicy z wynikiem powyżej 38o nie będą dopuszczeni do zawodów i poproszeni o natychmiastowe opuszczenie terenu zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik biorący udział w Memoriale jednocześnie oświadcza, zapoznał się z regulaminem imprezy i akceptuje jego treść.

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

3. Podczas biegu oraz marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

4. Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na pogodę.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu .

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych czy kontuzji. Uczestnik Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu oraz marszu, wynikające z winy uczestników.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu lub marszu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu oraz marszu upoważnia do otrzymania posiłku regeneracyjnego i wody.