REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO„PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE, OZDOBY WIELKANOCNE,WYDZIERANKI”

Organizator: Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach

Termin: od 04.03.2021r. do 24.03.2021r.

Miejsce i zasięg konkursu: Międzygminny Temat: „Pisanki, kraszanki, jajka malowane, ozdoby wielkanocne, stroiki”

Technika prac: dowolna

Cel główny: Celem konkursu jest promowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców, rozwijanie ich kreatywności, umiejętności plastycznych oraz pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

Warunki uczestnictwa:- konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych oraz Seniorów bez względu na wiek.- każdy może złożyć maksymalnie jedna pracę konkursową,- prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2021r., do organizatora i złożyć na Sali widowiskowej ,- każda praca powinna być indywidualna, czytelnie opisana, najlepiej drukowanymi literami(imię i nazwisko , nazwa placówki – Do każdej pracy dołączona musi być zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz oświadczenie z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1).- organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac w celu zorganizowania wystawy oraz umieszczenia ich na stronie internetowej GCK , Facebook, lub prasie lokalnej,- po rozstrzygnięciu konkursu prace zabieramy do domu

Oceny prac konkursowych dokona komisja, która weźmie pod uwagę:- estetykę wykonania,- pomysłowość i oryginalność pracy,- formę, czyli dobór odpowiednich technik plastycznych.- Rozstrzygnięcie konkursu przez JURY nastąpi 25.03.2021r, natomiast wręczenie nagród odbędzie się w dniu 4.04.2021r. w Sali widowiskowej GCK w Wietrzychowicach o godz.10

Klauzula informacyjna, zgłoszenie:

https://www.dropbox.com/…/AACgnHYzY3LMa1Ttvfd1irVza…